Antilopmetoden® är en unik metod för stresskontroll med vetenskaplig grund

Sedan 2004 har vi arbetat med ett koncept som går ut på att lära sig de grundläggande mekanismer som styr oss fysiologiskt och psykologiskt/mentalt. Att det är en framgångsrik metod bekräftas av alla som vi utbildat genom åren. Se vidare under referenser.

 • Individuellt utbildnings- och utvecklingsprogram
 • Psykologi/Psykofysiologi
 • Utgår från verkliga situationer på  företaget och i livet
 • Unikt på marknaden
 • Prestationshöjande
 • Du lär dig att styra dina fysiologiska och psykologiska mekanismer
 • Vilar på  vetenskaplig grund
 • En utbildning för alla, inte bara ledare

Ur innehållet

 • Våra kognitioner – hur vi tar in, lagrar och använder information – hur hjärnan fungerar
 • Kognitiv modell – vetenskap – enkla klara resonemang lätta att ta sig till – praktisk psykologi
 • Kontroll ur olika aspekter exempelvis ta kontroll över tiden
 • Bättre förstå reaktioner och handlingar (dina egna och andras)
 • Kunskaper som gör det lättare att möta kritik, undvika missförstånd och hantera konflikter
 • Kommunikation är grunden till allt. Bättre kommunikatör – ökad tydlighet
 • Strategiplan och målfokusering

Återhämtningsförmågan är en mycket viktig faktor och den mest avgörande för att klara stress och den går att träna upp.

Eva Broman

Stresskontroll med hjälp av tillämpad psykofysiologi och kognitiva metoder

Tillämpad psykofysiologi handlar om hur kroppen och hjärnan fungerar ihop och om andningens påverkan på stress, välmående och livsstilssjukdomar.

Vi gör en psykofysiologisk stressprofil där vi tittar på olika parametrar och bland annat ser hur du reagerar på stress och din förmåga till återhämtning. Återhämtningsförmågan är en mycket viktig faktor och den mest avgörande för att klara stress. Dessutom är den lätt att träna upp.

De olika parametrar vi mäter:

 • Koldioxidhalten i utandningsluften.
  Här ser vi om kroppen måste kompensera, vilket den gör vid långvarig stress.
 • Syresättning – felaktig andning ger sämre syresättning.
  Denna parameter ger även den en indikation på om kroppen kompenserar.
 • Blodvolympuls visar på avslappningsrespons i blodkärlen.
 • Hjärtfrekvens och hjärtvariabilitet (HRV) visar kroppens förmåga till avslappning.
 • Fingertemperatur visar bland annat återhämtningsförmåga.
 • Andningsfrekvens belyser andningsbeteende.

Alla parametrar är viktiga och analyseras var och en för sig, såväl som förhållandet mellan dessa. Styrkan med vår mätmetod är att vi kan individanpassa träningen. T.ex. kräver låg koldioxidhalt en typ av andningsträning medan en hög koldioxidhalt en annan. För att veta om träningen ger rätt resultat används Biofeedback d.v.s vi får en direkt återkoppling via en grafisk bild. Andningen är ett kraftigt verktyg. Det är av största vikt att vi har en biologiskt rätt andning. Det krävs för att vi ska orka prestera bra med hög energinivå samtidigt som vi kan skapa återhämtning.

Det mätinstrument vi använder är utvecklat genom forskning av Bo von Schéele, PhD och professor i medicinteknik. Han är världsledande inom stressmedicin och bland annat medstiftare till den psykofysiologiska Institutionen vid IPM Karolinska Institutet och Svenskt Centrum för Stressforskning. Eva Broman och Antilopmetoden har ett mångårigt samarbeta med Bo von Schéele och Stressmedicin AB.

Kognitiv metod

Vår kognitiva metod är vetenskapligt beprövad och har utvecklats för att vara särskilt användbar i samband med stress. Det är en praktisk psykologi som utgår från vardagen och alla de situationer som kan uppstå både i arbetet och privat. Som kund får du ett omfattande utbildningsmaterial med bland annat exempel från vår vardag med olika kunder. Utöver de psykologiska kunskaperna som ingår får du viktiga redskap för att bli en god kommunikatör. Rådgivning och coaching har en självklar plats där också viktiga prioriteringar och mål arbetas fram. Dessutom finns möjlighet till få lära sig de viktigaste coachverktygen.
Utbildningen är processinriktad och uppdelad i 8–10 tillfällen. Denna del av utbildningen kan med fördel göras via skype eller telefon.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se